Wat doet de Wmo-raad?


De Wmo-raad is een door het stadsbestuur ingesteld adviesorgaan voor ondersteuning bij zorg en welzijn.

Lees meer...

Adviezen


De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W in Enschede. Een overzicht van de uitgebrachte adviezen staat op deze website.

Lees meer...

Vergaderingen


De Wmo-raad vergadert eens per maand in het Stadhuis. Meer informatie over de vergaderingen en de vergaderstukken kunt u vinden op deze website.

Lees meer...

Actueel


De Wmo-raad vergadert op 13 juli a.s. om 09:30 uur in het stadhuis.

Lees meer...

Functie en taak

Maatschappelijk ondersteuning en  jeugdzorg.

De Wmo-raad Enschede geeft advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het gemeentelijk beleid in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet jeugdzorg. Dit betreft het brede terrein van ondermeer:

  • wonen en zorg voor gehandicapten en ouderen
  • mobiliteit en participatie aan de samenleving; vervoer
  • individuele voorzieningen in het kader van de Wmo
  • jeugdzorg
  • maatschappelijke opvang: dak- en thuislozen, verslaafdenzorg, vrouwenopvang
  • leefbaarheid in de wijk
  • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
  • geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De raad houdt daarbij rekening met de belangen van de Enschedese bewoners in het algemeen.

Communicatie

De Wmo-raad wil open communiceren en benaderbaar zijn voor iedereen. De plenaire  vergaderingen zijn openbaar. U bent daar van harte welkom.

Adres:

Wmo-raad Enschede

p/a Maatschappelijke ondersteuning

Postbus 20

7500 AA  Enschede

Tel. 053 4818181

Email: info@wmoraadenschede.nl

www.wmoraadenschede.nl