advies (Subsidie) Verordening Jeugdverenigingen 2019.

advies (Subsidie) Verordening Jeugdverenigingen 2019.

Geplaatst op
08 maart 2019
deel dit bericht
op social media

De Wmo-raad heeft een advies afgegeven over de  “Ontwerpverordening Jeugdverenigingen 2019” . Geconstateerd is dat deze evenwichtig van samenstelling is en toepasbaar op jeugdverenigingen in ruime zin. Voorts is er adequaat aangesloten bij het zgn. Nieuw Enschedees Welzijn. Er zijn een paar opmerkingen.

Ten eerste adviseert de Wmo-raad de juridische afdichting om aanspraak te maken op subsidie nog eens tegen het licht te houden. De Wmo-raad voorziet namelijk de mogelijkheid van oneigenlijk gebruik indien bijvoorbeeld een grote sportvereniging een jeugdvereniging opricht, om zodoende ook in aanmerking te komen voor subsidie.

In art. 4.2.c. voorziet de Wmo-raad de nodige discussie door het gebruik van het woord “primair”. In art. 5 en art. 9  is een peildatum voor het vaststellen van het aantal jeugdleden op 1 januari van het jaar waarin de subsidie is aangevraagd vastgesteld en de indiening van de aanvraag op 1 oktober. 1 januari ligt daarmee in het verleden t.o.v. de aanvraag. De Wmo-raad adviseert in de verordening een artikel op te nemen waarbij aanpassing mogelijk is, indien er grote verschillen in aantallen jeugdleden in het subsidiejaar bestaan. Art. 9.5 suggereert dat het college bij de ene jeugdvereniging andere gegevens kan verlangen dan bij een andere jeugdvereniging. De Wmo-raad vraagt zich af of dit niet tot rechtsongelijkheid aanleiding kan geven. In art 10.3.e. kan het college “eventueel verplichtingen verbinden aan de subsidie”. De Wmo-raad vindt dit ongewenst. Voor de aanvrager moet de verordening eenduidig zijn en dan past het niet om niet nader omschreven aanvullende subsidieverplichtingen aan te kondigen. In dit kader adviseert de Wmo-raad een evaluatief traject in te voeren, zodat de Verordening aangepast kan worden aan de praktijk en als blijkt dat de regeling onvoldoende passend is.

Ontwerpverordening jeugdverenigingen 2019B

Begeleidende brief Jeugdverenigingen 2019

Advies Subsidieverordening Jeugdverenigingen 2019 v1.1.def