Advies Zomernota 2017

Advies Zomernota 2017

Geplaatst op
07 juli 2017
deel dit bericht
op social media

De Wmo-raad heeft een advies opgesteld bij de Zomernota 2017.

In de zomernota legt het college van Burgermeesters en Wethouders in grote lijnen de verdeling van de inkomsten en uitgaven voor het volgende begrotingsjaar vast. Voor het volgend jaar worden grote tekorten verwacht in het sociale domein. De Wmo-raad is gevraagd om advies uit te brengen.
In dit advies komen wij tot de conclusie dat er een aantal pijnlijke beslissingen moeten worden gemaakt, en wij willen de kwetsbare inwoner daarin zoveel mogelijk ontzien. Wij ondersteunen daarom het scenario 5; “evenwichtige keuzes”. We willen daarin een toekomstgerichte, slimme en duurzame inhoud in de overgang van de verzorgingsstaat naar een participerende samenleving. Hierin staat een verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen centraal, op voorwaarde dat de ondersteuning van de inwoner bereikt wordt. Ons advies kent een aantal kernpunten:
• Niet inzetten van eerder vrijgekomen middelen voor kinderen – wij geven in overweging die middelen wel in te zetten opdat deze investeringen in de toekomst juist voor bezuinigingen kunnen zorgen.
• Lager rentetarief stadsbank – wij hebben onze vraagtekens bij deze investering omdat in de praktijk blijkt dat op lange termijn dit juist negatieve gevolgen heeft. Zijn deze negatieve gevolgen wel voldoende in beeld?
• Aanvullende taakstelling subsidies – verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen; dit is op zichzelf slim en toekomstgericht, maar de verschuiving mag geen automatisch opgelegde korting betekenen. Met ander woorden, het doel moet bereikt worden, ook op langere termijn.
• Stoppen met mantelzorgcompliment – een gevoelig onderwerp, maar het compliment is een bescheiden blijk van waardering en geen primaire ondersteuning van de mantelzorger. Wij ondersteunen daarom het stopzetten en adviseren om blijvende ondersteuning te geven aan de mantelzorger met het gereserveerde budget. Dit moet ruimer gecommuniceerd worden.
• Scheiden wonen &zorg – dit heeft onze steun en zal participatie vergroten. Hierbij onze kanttekening dat er een groot tekort is aan geschikte woningen (in de juiste prijsklasse). Wij adviseren verder om hier met de woningcorporaties een oplossing voor te vinden.
• Aanvullende niet wettelijke subsidies GGD Beperken op het preventieve veld – dit druist in tegen de huidige visie, hierdoor zullen kosten in de eerstelijns zorg oplopen en worden eerder investeringen teniet gedaan.
Onze volledige advisering kunt u nalezen door op de onderstaande link te klikken.

Willem van Gaalen
Lid Wmo-raad
Advies Zomernota 2017 v3.0-2defdef