Advies gebruikelijke hulp Wmo en Jeugd

Advies gebruikelijke hulp Wmo en Jeugd

Geplaatst op
08 maart 2018
deel dit bericht
op social media

De Wmo-raad heeft een advies uitgebracht over de vast te stellen beleidsregel “Gebruikelijke hulp Wmo en jeugd”.  Gebruikelijke hulp is de hulp die van ouders verwacht kan worden te bieden aan kinderen met een normaal ontwikkelingsprofiel per leeftijd. B&W Enschede heeft hiervoor een gedragslijn opgesteld.

 

De begrippen “eigen mogelijkheden” en “probleemoplossend vermogen” (lees: het vermogen om zelf als gezin de problemen op te lossen) zoals opgenomen in de Jeugdwet en de Verordening Jeugdhulp zijn niet nader ingevuld. B&W vindt het daarom gewenst  om in een gedragslijn vast te stellen hoe met gebruikelijke hulp om te gaan binnen de jeugdhulp. Enerzijds om rechtszekerheid te bieden en anderzijds transparantie. Het begrip “gebruikelijke hulp binnen de jeugdhulp”  wordt al gehanteerd binnen de AWBZ (protocol ‘Richtlijnen ten aanzien van gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen met een normaal ontwikkelingsprofiel). Dit bij verschillende leeftijden.  En in relatie tot AWBZ-zorg. Dat protocol (vastgestelde regels hoe te handelen) is al in de praktijk getoetst en heeft daarom als voorbeeld gediend voor het opstellen van de beleidsregel.

Omdat de beleidsregel gebruikelijke hulp Wmo al in 2015 is uitgebracht, beperkt het advies van de Wmo-raad zich tot het onderdeel Jeugd. De Wmo-raad geeft een drietal adviezen. In meer algemene zin wordt geadviseerd begin 2019 de beleidsmaatregel te evalueren om te bekijken of bepaalde aanpassingen wenselijk zijn. Meer specifiek adviseert de Wmo-raad nog beter te omschrijven  dat het gaat om kinderen met een normaal ontwikkelingspatroon. Mocht hier geen sprake van zijn dan treedt immers de Jeugdwet in werking met de daarbij behorende voorzieningen. Bij de verwachtingen over de zelfstandigheid van de de doelgroep maakt de Wmo-raad de kanttekening dat deze niet overschat moet worden bij de leeftijdscategorie 16-18 jaar en adviseert in de beleidsregel toe te voegen dat vanaf 16 jaar een jongere maximaal één dag en één nacht alleen gelaten kan worden.

Stukkenstroom:

Advies Beleidsregel gebruikelijke hulp WMO en Jeugd

Beleidsregel_gebruikelijkehulp_WMOenJeugd_29-01-2018