Organisatie

Wie zijn wij

De Wmo-raad Enschede is een adviesraad van Burgemeester en Wethouders (B&W) op het gebied van de jeugdhulp en de Wmo. De raad toetst de beleidsvoornemens Jeugdhulp en Wmo van B&W op de gevolgen voor de betrokken inwoners van Enschede (de kwetsbare inwoner) voordat deze aan de gemeenteraad ter instemming worden aangeboden (gevraagd advies). Daarnaast geeft de Wmo-raad adviezen op eigen initiatief (ongevraagd advies).

Functioneren en samenstelling

De raad functioneert onafhankelijk van de gemeente of andere instanties zoals belangenorganisaties. De leden worden op persoonlijke titel benoemd en functioneren zonder last of ruggespraak. Zij hebben aantoonbare professionele- of ervaringsdeskundigheid op één of meer onderdelen van het Wmo-beleid of ten aanzien van één of meer van de doelgroepen van het Wmo-beleid. Bij de instelling van de raad is gestreefd naar een brede samenstelling.

Taken

De raad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over de gemeentelijke beleidsvorming en -uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet jeugd. Dit betreft het brede terrein van onder meer:

 • wonen en zorg voor gehandicapten en ouderen
 • mobiliteit en participatie aan de samenleving; vervoer
 • individuele voorzieningen in het kader van de Wmo
 • jeugdhulp
 • maatschappelijke opvang: dak- en thuislozen, verslaafdenzorg, vrouwenopvang
 • leefbaarheid in de wijk
 • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
 • geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De raad houdt daarbij rekening met de algemene belangen van de Enschedese kwetsbare bewoners.

Organisatie en werkwijze

De raad komt naast de maandelijkse (openbare) vergaderingen frequent bijeen voor andere bijeenkomsten. Dat kan zijn voor vergaderingen van subcommissies en werkgroepen, informatieve bijeenkomsten maar ook professionaliseringsbijeenkomsten. Deze laatste zijn zowel gericht op kennisvermeerdering en -verdieping alsook op teambuilding.

De raad is onderverdeeld in drie werkgroepen en een aan de raad toegevoegde adviescommissie met specifieke aandachtsgebieden:

 • MAIL (Maatschappelijke Opvang, Algemene Voorzieningen, Informele Zorg en Leefbaarheid in buurten en wijken) voor de werkterreinen maatschappelijke opvang, algemene voorzieningen, leefomgeving, wijkontwikkeling, mantelzorg e.d. en ouderen.
 • BJG (Mensen met een beperking, Jeugd en Geestelijke Gezondheidszorg) voor de werkterreinen Jeugd, GGZ en mensen met een beperking. Aan deze commissie wordt de BTB-commissie opgehangen.
 • PCC (Programma en Communicatie Commissie) voor de interne organisatie en afstemming op terreinen als informatie, communicatie, begroting, en overige zaken.
 • BTB commissie. Deze commissie staat voor Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van gebouwen en openbare ruimten. De leden maken op zich geen deel uit van de raad.

Aan de raad is een ambtelijk secretaris toegevoegd. Een vertegenwoordiger van de gemeente woont de plenaire vergaderingen bij om informatie en toelichting te geven op ontwikkelingen en adviesaanvragen. Regelmatig wonen andere gemeentelijke medewerkers de vergadering bij om toelichting te geven op agendapunten.

Openbaarheid

De plenaire vergadering vindt iedere tweede woensdagochtend van de maand plaats (uitgezonderd juli), deze zijn openbaar. De agenda en de stukken staan gepubliceerd op de website. Evenals genomen besluiten en vastgestelde adviezen. De openbare vergaderingen worden aangekondigd in Huis aan Huis.

Alice Snijders
Lid Wmo-raad, commissie BJG
Ineke Koenders
Lid Wmo-raad, commissie MAIL
Henk Broekman
Lid Wmo-raad, Voorzitter BJG
Frits Lagendijk
Voorzitter Wmo-raad, Commissie PCC
Henk Heegen
Lid Wmo-raad, Commissie MAIL
Elvis Huwaë
Lid Wmo-raad, Commissie BJG
Dédé Grützmacher
Lid Wmo-raad, Commissie BJG
Jeroen Verhaak
Vice-voorzitter Wmo-raad, commissie MAIL en voorzitter PCC
Inge Habets
Lid Wmo-raad, commissie BJG
Willem van Gaalen
Lid Wmo-raad, commissie MAIL
Mariëtte Wessels
Lid Wmo-raad, commissie MAIL
Nanny Bijsterbosch
secretaris