Vervolg advies “dilemmadocument Jeugdhulp”

Vervolg advies “dilemmadocument Jeugdhulp”

Geplaatst op
27 mei 2018
deel dit bericht
op social media

In het najaar van 2017 bleek dat het tekorten op het jeugdhulpbudget verder opgelopen waren. Naar aanleiding hiervan heeft het College van B&W in oktober 2017 “het dilemmadocument maatregelen tekorten jeugdhulp” gepresenteerd. De Wmo-raad heeft hierop eerder advies uitgebracht. Nadere contacten hebben geleid tot een vervolg hierop.

De kern van het probleem – en tevens aanleiding voor het dilemmadocument van B&W – is dat het huidige budget ontoereikend is om de kosten te dekken van de jeugdhulp zoals die momenteel uitgevoerd wordt. Er is te weinig geld en/of de uitgaven zijn te hoog. Maar wat is de reden hiervan? Op basis van gesprekken met allerlei betrokkenen, zoals de wethouder,  zorgaanbieders en gemeenteambtenaren heeft de Wmo-raad geconstateerd dat er bij de overheveling van de jeugdhulp naar de gemeente geen rekening is gehouden met de opstart kosten van een dergelijke overgang (transitie). Sterker nog, er werd door de overheid gelijk gekort op het budget in de veronderstelling dat de gemeente het voor minder geld kon doen.

De overgang op zich blijkt succesvol omdat de drempel lager is, met als gevolg dat de hulpvraag stijgt. Deze tegenstelling (minder budget, meer hulpvraag) had vermeden kunnen worden door de bezuiniging over meerdere jaren uit te smeren waardoor de gemeenten in staat waren geweest beleid te ontwikkelen om de uitgaven en de kwaliteit van de zorg in balans te brengen.

Nu moeten er moeilijke keuzes worden gemaakt waaraan de gemeente de beperkte middelen kan uitgeven. Daar komt bij dat in het geval van de jeugdhulp de gemeente de uitgaven niet altijd zelf in de hand kan houden, maar afhankelijk is van andere partijen zoals huisartsen en instellingen (wettelijke verwijzers).

De Wmo-raad adviseert de lobby richting de landelijke overheid voor een meer reële toewijzing met kracht voort te zetten. En op regionaal en lokaal niveau alles in te zetten op samenwerking, met name tussen de wijkteams, huisartsen en instellingen. In Enschede zijn hier al goede voorbeelden actief. Ook dringt de Wmo-raad aan te kijken naar de verschillende werkzaamheden van de wijkteams, de verhouding hiertussen en te bekijken of er zorg verleend wordt die elders, met dezelfde kwaliteit maar wel efficiënter geboden kan worden. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor verbetering van de interne organisatie en het personeelsbeleid van de wijkteams. Tenslotte adviseert de Wmo-raad bij de privacy-wetgeving vooral te kijken wat wèl kan in plaats van het accent op de beperkingen te leggen.

Advies Dilemmadocument def